Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte i Gotlands Tryffelförening

Välkomna till årsmöte 2019-05-31 på Gotland Grönt Centrum på Lövsta straxt norr om Roma. Vi har mötet i Grönt Centrum huset söder om PC roma. Vi startar kl 10.00 med en kort fika och därefter årsmöte.  Ring 0707-26 28 88 om du inte hittar rätt.  Om du har missat att betala medlemsavgiften för 2019 kan du sätta in den på bg 5651-1314. Det kostar 200 kr för aktiv medlem, 100 kr för stödmedlem. Vill man att hela familjen ska vara medlem betalar man 300 kr och har en röst.För att kunna planera åtgång på fika behöver vi veta vilka som tänker komma. Skicka en e-post till info(at)tryffel.se  eller ring till Susanne och meddela om du kommer eller inte, senast den 29 maj. Mobil 0707-26 28 88. Har du behov av specialkost är det bra om du meddelar detta.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst (kallat)
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomirapport
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fastställande resultat och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter; Medlemmar och stödmedlemmar
 11. Val av ordförande
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av valberedning (1 + 2)
 14. Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år samt ersättare för dessa
 15. Behandling av förslag från styrelsen
 16. Behandling av inkomna motioner. Motionstid t.o.m. 16 maj
 17. Övriga frågor eller information

Styrelsen önskar alla VÄLKOMNA!

Håll koll på tryffelföreningen på www.tryffel.se och Gotlands Tryffelförening på Facebook.