Odling av tryffel

Med anledning av att det tar ca 10 år innan du kan skörda tryfflar är det lika bra att sätta i gång. Vårt råd är att börja i liten skala, 10 -20 plantor är inte för få. Utökning kan göras efterhand om det finns mer lämplig mark att nyttja.

Det är viktigt att välja platsen med omsorg. Marken ska vara väl dränerad, det betyder att det aldrig finns stående vatten i peri­oder av flera dagar under höst/vinter/vår. Jorden ska vara mull­rik, dvs innehålla en betydande andel organiskt material. Mullhalt över 5% rekommenderas. Marken ska också vara rik på kalk, vil­ket ofta resulterar i ett högt pH-värde. pH-värde på ca 7,5 rekom­menderas vid plantering. Om marken inte är naturligt kalkrik måste krossad kalk och/eller kalkstensmjöl tillföras det övre jord­lagret. Det lokala klimatet ska innebära att hösten är mild. När tryffelproduktionen kommit igång är det frost och tjäle under hösten som sätter stopp för skörd.

Att ha odlingen nära till hands är något vi rekommenderar för att se när det är dags att rensa, klippa gräs eller vattna. Att vatten finns tillgängligt för bevattning är helt klart en fördel. Både vid etablering och senare när skörden kommit igång och sommaren kanske inte bjuder på så mycket regn som tryffel vill ha för att ge god skörd.

Att skapa en tryffelproducerande lund av lövträd handlar om att skapa ett ekosystem som liknar en plats där tryffel förekommer naturligt. Dock med en viktig skillnad, man vill begränsa före­komsten av alla andra mykorrhizasvampar. En bra start är att välja en mark som inte är bevuxen av träd och som i närtid varit brukad som jordbruksmark, men sällan är den bästa jordbruks­marken bäst lämpad. Marken ska helst ha lågt näringsinnehåll. Detta för att begränsa trädens tillväxt efter plantering. Om trä­dens rotsystem växer för snabbt är risken stor att rotspetsarna koloniseras av svampar som konkurrerar med tryffeln.

Vid anläggning av en odling planteras 1-åriga eller 2-åriga träd­plantor av trädslagen ek, hassel eller avenbok. De nämnda trädslagen är vanligast och de som återfinns i naturliga tryffello-kaler på Gotland och Öland men det går även att använda lind och bok. I plantskola har plantan inokulerats med tryffel så att symbiosen som kallas mykorrhiza koloniserar rotsystemet. Den tryffelart som är bäst lämpad för odling i Östersjöregionens kli­mat är bourgognetryffel, Tuber aestivum syn. uncinatum, som också är den art som förekommer naturligt.

En tryffelodling kräver skötsel, särskilt under de första åren för att säkerställa plantornas etablering och hålla dem vid liv. Plantorna ska skyddas mot torka, kring växande gräs och ogräs och inte minst mot gnagare och klövvilt. Marktäckning närmast plantorna och nät runt varje enskild planta rekommenderas. Plantering görs med fördel på hösten eftersom träden då får en längre period på sig att etablera sig på sin nya växtplats innan efterföljande sommar.

När din tryffelodling etablerat sig och tryffeln uppnått ett stadie då den inte bara lever som mykorrhiza utan och har kraft att re­producera sig, d v s bilda fruktkroppar, kan vi med hund söka efter tryffel. Detta tar vanligen ca 10 år men något eller några år tidigare brukar så kallade tryffelbrännor kunna skönjas runt plan­torna. Detta är ett tecken på att tryffel närmar sig ett reproduce­rande stadie.

Att komma igång med ett fåtal plantor är inte ett så stort projekt. Börja med 10-20 plantor och utöka efterhand om det känns rim­ligt att lägga den tid som krävs på skötsel.

Plantor kan köpas av Tryffikultur. Dom vägleder Er gärna! Du hittar dom på www.tryffikultur.se

Denna information kan skrivas ut som pdf.

Denna instruktion har tagits fram med stöd av Leader Gute.